Firma GeoSite

Geodeta Zakopane i Podhale

GeoSite - Usługi Geodezyjne
mgr inż. Małgorzata Folfas-Staszel

Rysulówka 77A
34-511 Kościelisko
k. Zakopanego
tel. kom. 660 439 259
email: kontakt@geosite.pl

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych.

Przed przystąpieniem do prac projektowych, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,  konieczne jest wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych. Mapa taka stanowi geodezyjny podkład dla projektanta zawierający, w szczególności:

 • elementy treści mapy zasadniczej (obiekty ogólnogeograficzne, elementy ewidencji gruntów i budynków oraz sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych),
 • linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic i dróg, jeżeli zostały ustalone w planie miejscowym lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody,
 • usytuowanie obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta.

Mapa do celów projektowych powstaje w wyniku aktualizacji mapy zasadniczej w obrębie planowanej inwestycji, a w razie potrzeby uzupełniana jest o dodatkową treść, zgodnie z wytycznymi projektanta. Dodatkowo aktualizacji podlega pas szerokości 30 m okalający teren inwestycji.

Najczęściej sporządza się ją w skalach 1:500 oraz 1:1000.

Proces powstawania takiej mapy  przebiega w następujących etapach:

 1. Zlecenie roboty przez inwestora (obejmujące dane zleceniodawcy, informacje o obiekcie, zakres zlecenia uwzględniający szczególne wymagania projektanta)
 2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej i odbiór materiałów niezbędnych do wykonania zlecenia
 3. Prace polowe: wywiad terenowy i pomiary aktualizacyjne
 4. Prace kameralne związane ze sporządzeniem aktualnej mapy do celów projektowych, skompletowaniem operatu geodezyjnego i aktualizacją danych państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego
 5. Przekazanie operatu geodezyjnego do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficzej
 6. Przekazanie gotowej mapy zleceniodawcy

 Mapa do celów projektowych wymagana jest m.in. przy;

 • sporządzaniu projektów architektoniczno-budowlanych takich jak np. plan zagospodarowania działki, niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę

« powrót

1999-2023 © MATinternet Zakopane | Powered by MATcms